Pavlína Pešková

zapadá to ..

PROFIL

Firmám i jednotlivcům poskytuji poradenství v oblastech strategického řízení, rozvoje lidí a organizačního chování. Věnuji se profesionálnímu mentoringu a osobnostnímu rozvoji. Jsem členkou asociace mentoringu a působím v mentoringových programech v rámci České Republiky/Linkedin.

Ráda v lidech probouzím chuť po poznání rozvíjet se, porozumět více okolnímu světu a posouvat jejich myšlenky v životě dál.

Posun v mém pojetí je primárně osobnostní. Pakliže osobnostní růst pomůže lidem dosáhnout vysněných cílů v práci, v životě, je mi to potěšením i odměnou.

Mou velkou přízeň si získala fyziognomie, které se aktivně věnuji od roku 2012.

Pavlína

Pavlína Pešková Vochalová

SLUŽBY

Organizační chování

Poskytuji manažerům nebo vlastníkům firem podporu a poradenství v oblasti organizačního chování, strategického řízení a rozvoje lidí. Manažerům nabízím pohled na věci z jiného úhlu. Znalost organizačního chování považuji za velmi důležitou, a to jak při řízení lidí, tak i při nastavování efektivních procesů.

Během mé činnosti dostává manažer odpovědi na otázky týkající se např. chování zaměstnanců v organizaci, vlivu samotné firmy na chování lidí, promítání stylu vedení manažera na řízení lidí, dále otázky týkající se efektivity zaměstnanců, příčiny konfliktů mezi jednotlivými zaměstnanci či faktorů ovlivňující výkonnost.

Pavlína Pešková Vochalová

Mentoring

Důvěra klienta společně s mou loajalitou vůči klientovi je předpokladem úspěšné spolupráce. S klientem pracuji v místě jeho pracoviště a v případě jeho zájmu jsem přítomna na jeho pracovních schůzkách.

Požaduje-li klient prostor k přemýšlení, tvoření nových projektů, vizí a strategií, pracujeme společně v místě mého působení. Klient si na základě inspirativní diskuse odnáší konkrétní zadání, které pomohou naplnit jeho cíle, a realizovat svou vizi.

Na základě potřeby klienta k příslušnému tématu, který si klient zvolil pro společné diskuse, připravuji tréninky na míru pro něj samotného, event. i pro jeho tým.

Pavlína Pešková Vochalová

Zakládám si na originalitě tréninků osobnostního rozvoje, které nejsou k dispozici na trhu a vychází ze samotné praxe a ze zahraničních empirických studií.

PRODUKTY

Týmová chemie

Obchodní svět spoléhá stále více na společné úsilí týmů, a proto je potřeba pochopit a rozumět týmové chemii. Týmová chemie neboli „Team chemistry“ je o vzájemném souznění, touze dosáhnout společně společného cíle a vzájemné důvěře. Tento pojem je poměrně dobře zakotven ve sportovních týmech a podíváme-li se na úspěšné sportovní týmy, tak o chemii - souznění a společném cíli - není pochyb. Byť mají jednotliví hráči na hřišti své role, potřebují se navzájem a díky své spolupráci dosahují společného cíle.

Lídři obecně jsou odpovědní za přenos vize, za strategii, za řízení a rozvoj týmu. Úspěšný lídr je svým lidem příkladem a zároveň by měl být pro tým přijatelný. Přijatelnost by ale měla být v týmu vzájemná. Je to takový ten pocit, kdy se cítíte v bezpečí, je vám dobře a víte, že lidem kolem vás důvěřujete a oni důvěřují zase vám. Ne vždy má lídr možnost si tým sestavit a ne vždy mají jednotliví členi týmů možnost vybrat si své kolegy či svého lídra.

Toto je oblast, kdy valná většina týmů naráží a řešením mezilidských vztahů zbrzďuje výkonnost celé skupiny.

Pavlína Pešková Vochalová

Cílem programu je v poměrně krátké době pomoci vybalancovat chemii týmu skrze pochopení sebe sama, jednotlivců týmu a také přijetí odpovědnosti za sebe a své jednání, přijetí odpovědnosti za fungování týmu jako celku, posílení sounáležitosti a důvěry a to s velkým důrazem na zvýšení produktivity, ziskovosti a vyšší kvalitu práce.

Práce s vlastním životopisem

Člověk se vyvíjí v jednotlivých vývojových fázích, které mají své specifické rysy. Sled lidského života není přímočarý́ a skutečnosti, že probíhá ve fázích, vypozorovali v návaznosti na staré tradice vývojoví psychologové.
Fáze života můžeme chápat jako milníky či rozestupy přes něž probíhá individuální vývoj osobnosti. Průběh našeho života v jednotlivých obdobích i způsob našeho přemyšlení, chování a komunikace během něj se nám vpisuje do naší tváře.

Lidskou tvář můžeme v podstatě přirovnat k listu vlastního životopisu.
Mým cílem je naučit klienty v „listech“ číst.

Pavlína Pešková Vochalová

MAYFLY Pavlína Pešková Vochalová

Tento koncept vznikl během mého působení v České Spořitelně a stal se tak velmi žádaným mezi maminkami na mateřské (MD) a rodičovské dovolené (RD).

Řada maminek si nemůže dovolit po rodičovské dovolené nástup zpět do zaměstnání na plný úvazek a nebo se dostane do situace, kdy zaměstnavatel zrušil pracovní místo maminky a maminka se nemá kam vrátit.

Role maminek je nejen velmi významná a obdivuhodná, protože tyto dámy, musí zajistit péči o děťátko, chod domácnosti (v podobě nákupů, vaření, praní, žehlení atd.) a péči o další členy rodiny (jejich přípravu do školy či zabezpečení volnočasových aktivit).

Maminky mohou během tohoto období velmi snadno ztratit své sebevědomí, neboť vše ostatní oproti jejím opravdovým zájmům a cílům má prioritu. Ztráta motivace a pocit bezcílnosti může vést snadno až k samotnému pocitu vyhoření.

V České Spořitelně jsem zavedla tzv. „DEN PRO MAMINKY“. Byl to den, který jsem si ve svém kalendáři určila jen pro maminky, které aktuálně čerpaly mateřskou či rodičovskou dovolenou, a plně se jim věnovala.

Docházelo k individuálním setkáním s maminkami, které přicházely na setkání s tématy, které souvisely s jejich pracovním životem. Některé ženy neměly možnost se vrátit zpět do zaměstnání na hlavní pracovní poměr z objektivních důvodů a jiné zas naopak měly před sebou ještě pár let na RD a chtěly být i nadále „pracovně činné“. Společně jsme s ženami během individuálního setkání pracovaly za pomocí rozvojových technik a nástrojů na nalezení řešení, jakým způsobem je možno naložit s danou situací. Překvapilo mě s jakou odezvou se tato podnětná setkání setkala. Převážná většina maminek se začala během RD věnovat podnikání, maminky, které měly „dočasně nižší sebevědomí roztály a znovu našly svou životní sílu atd. Bylo to opravdu krásné období vidět tolik spokojených tváří. S některými maminkami jsem dodnes v úzkém kontaktu a u některých jsem i jejich klientkou služeb, které nabízejí.

Pořádám proto pravidelné rozvojové semináře pro maminky „MAYFLY“, které jsou aktuálně na mateřské a rodičovské dovolené. Ráda se s nimi podělím o získané zkušenosti z praxe. Vzhledem k faktu, že i já jsem trojnásobnou maminkou, si nemohu dovolit věnovat čas každé mamince individuálně a proto vznikl právě tento projekt nazvaný „MAYFLY“. Díky tomuto programu jsem 1 – 2x/čtvrtletně dostupná maminkám na osobnostně rozvojových seminářích, a to v rámci celé ČR.

Cíl semináře:

  • předat informace o aktuálním dění na pracovním trhu
  • seznámit s trendy v oblasti náboru
  • inspirovat jak sepsat CV
  • doporučení k pohovoru a jak při pohovoru zaujmout
  • sumarizace informací pracovněprávní legislativy

Pavlína Pešková Vochalová

Pavlína Pešková Vochalová

  • seznámit s technikami na uspořádání svých myšlenky
  • vydefinování silných stránek naší osobnosti
  • jak znovu probudit uspané sebevědomí
  • techniky jak sladit pracovní a osobní život
  • jak správně vše načasovat

Maminky, které již nejsou na mateřské či rodičovské dovolené a cítí, že by pro ně takové setkání mohlo být přínosné jsou též na semináři vítány.

KONTAKT

Pavlína Pešková Vochalová

Mgr. Pavlína Pešková Vochalová

Email: info@pavlinapeskova.cz
Mobil: +420 739 44 56 38

Pavlína Pešková Vochalová

© Mgr. Pavlína Pešková Vochalová

Jan Kolář tvorba webových stránek